preloder

Studii universitare de masterat

 • Admiterea în ciclul de studii de masterat 2019procedura și informații admitere masterat TUIASI
 • Procedurile de admitere pentru cetățenii din Republica Moldova, cetățeni ai statelor Uniunii Europene și cetățeni ai unor state non-UE sunt disponibile pe pagina Admitere masterat TUIASI | procedura admitere candidați români de pretutindeni
 • Numărul locurilor scoase la concurs pentru sesiunea IULIE 2019: 141 (buget) | 70 (taxă)
 • Numărul locurilor scoase la concurs pentru cetățenii români de pretutindeni, sesiunea IULIE 2019: 3 (cu bursă) | 2 (fără bursă)
 • Numărul candidaților înscriși la data de 10.07.2019:  
 • Centre de înscriere a candidaţilor: Secretariatul Facultății de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (sala III.34), B-dul Carol I nr. 11A, corp A,între orele 9:00-14:00 (luni-vineri)
CIFRA DE ȘCOLARIZARE 2019*
Forma de învăţământ Buget Taxă
Masterat (durata studiilor de 2 ani, cu frecvență) 141 70
Reţele de comunicaţii    
Radiocomunicaţii digitale    
Information technologies for telecommunications (în limba engleză)    
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor    
Sisteme avansate în electronica aplicată    
Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială    
Automotive electronic control systems (în limba engleză)    

*Pentru candidații de origine romă: 1 loc


CALENDARUL ADMITERII 2019

Ciclul de studii universitare

Perioada
de înscriere
Afişarea
rezultatelor
Termen depunere
diplomă în original
Afişare
rezultate finale
Taxa de înscriere* Taxa de şcolarizare
Masterat

10 – 29 iulie 2019

29 iulie 2019

6 septembrie 2019 6 sept 2019 100 RON 3500 RON
Masterat 9 – 24 septembrie 2019 24 sept 2019 24 septembrie 2019 24 sept 2019 100 RON 3500 RON

Metoda de selecţie

Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:

MA = 0.8*MF + 0.2*MC, unde:

MF: media examenului de finalizare a studiilor universitare (media la examenul de licență)
MC:
media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu
 • Tematica probei de verificare a cunoștințelor specifice domniului de studiu (programe în limba română)
 • Tematica probei de verificare a cunoștințelor specifice domniului de studiu pentru programul Automotive electronic control systems (în limba engleză)

Calendarul admiterii și datele de examinare pentru susţinerea probei orale de evaluare din cadrul examenului de admitere de la studii universitare de masterat (o probă la alegere dintre disciplinele menționate) din sesiunea iulie/septembrie 2019.

Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 10 – 29 iulie 2019 | 9 – 24 septembrie 2019

În caz de egalitate a mediei de admitere drept criteriu de departajare se iau în consideraţie:

 1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă
 2. Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

Actele necesare pentru înscriere

 • cerere de admitere în ciclul de studii de masterat 2019 | exemplu de model completat
 • diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată, ambele în original sau în copie conformă cu originalul;
 • certificat de naştere, în copie conformă cu originalul;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • buletinul (cartea) de identitate, în copie xerox şi în original, pentru legitimare;
 • adeverinţă medicală tip | extras din Procedura de admitere masterat TUIASI: „adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii.
 • dacă este cazul, acte doveditoare pentru scutirea plăţii taxei de înscriere;
 • alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate

Pentru candidaţii absolvenţi ETTI care vor promova examenul de licenţă în sesiunea septembrie 2019:

 • candidaţii se vor putea înscrie imediat după afişarea rezultatelor examenului de licenţă din sesiunea septembrie 2019
 • în cererea de înscriere, mediile cerute vor fi completate pe baza tabelelor furnizate de secretariat și existente la Comisia de înscriere
 • adeverinţele de finalizare a studiilor de licenţă vor fi depuse la dosar ulterior, de către secretariatul facultăţii