preloder

Studii universitare de licență

 • Numărul locurilor scoase la concurs pentru sesiunea IULIE 2019: 295 (buget) | 38 (taxă)
 • Numărul locurilor scoase la concurs pentru cetățenii români de pretutindeni, sesiunea IULIE 2019:  17 (cu bursă) |  14 (fără bursă)
 • Numărul candidaților înscriși la data de 10.07.2019:

Înscrierea candidaților

La înscriere, candidații vor completa formularul electronic de înscriere la calculatoarele puse la dispoziție de către comisia de înscriere SAU pot opta pentru completarea în scris a cererii de înscriere.

La adresa: http://www.tuiasi.ro/admitere/admitere-licenta/2019/admitere-online candidații pot completa și ONLINE formularul electronic de înscriere disponibil, urmând ca în perioada de înscriere candidații să se prezinte la facultate pentru validarea și finalizarea înscrierii.

Observații:
Formularul de înscriere se completează într-o singură sesiune de lucru. Dacă după completarea formularului candidatul dorește să efectueze anumite modificări ale opțiunilor/informațiilor, acestea se pot face numai în momentul prezentării la comisia de validare a înscrierii la facultate.

Centre de înscriere a candidaţilor: Secretariatul Facultății de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (sala III.34), B-dul Carol I nr. 11A, corp A,între orele 9:00-14:00 (luni-vineri)

Toţi candidaţii admişi la facultatea noastră şi înmatriculaţi în anul I de studii, care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi, vor beneficia, la cerere, de cazare în Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu, în căminele care aparţin facultăţii.

Domeniul de licenţă Limba de predare Specializări Nr. locuri
Buget Taxă

Inginerie electronică,
telecomunicaţii și
tehnologii informaționale

Română

 


Engleză

Electronică aplicată
Micro-, opto- şi nano-tehnologii
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

295

 

38

* La aceste cifre se adaugă un număr de locuri alocate candidaților provenind din Republica Moldova și care au susținut examenul de bacalaureat în Republica Moldova.

* Selecţia candidaţilor pentru specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii cu predare în limba engleză se va face în ordinea mediilor de admitere, dintre candidaţii declaraţi admişi şi care au optat pentru această specializare în cererea de înscriere, în limita a maxim 50 de locuri. Aceşti candidaţi vor trebui să susţină o probă de competenţe lingvistice la limba engleză, notată cu admis/respins. Comisia de admitere poate echivalaproba de competenţe lingvistice pentru candidaţii care prezintă certificate (în original şi copie) prin care dovedesc ca au trecut teste recunoscute internaţional (TOEFL, CAMBRIDGE sau IELTS) sau au obţinut nivelul B2 sau B1 la fiecare competenţă în cadrul testului de competenţe lingvistice la limba engleză din cadrul examenului de bacalaureat. Candidaţii respinşi la proba de competenţe lingvistice la limba engleză vor rămâne admişi la domeniul de studii în limba română.

Testele de competenţe lingvistice la limba engleză pentru sesiunile iulie, respectiv septembrie, se vor susține la date ce vor fi anunţate ulterior.

În cazul în care pentru specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii cu predare în limba engleză sunt mai puține opțiuni decât numărul de locuri alocat (buget + taxă), ocuparea locurilor disponbile la acest program de studii se va face dintre candidații care nu pot fi admiși la programele de studii în limba română din cauza depășirii cifrei maxime de școlarizare aprobate de ARACIS.


Calendarul admiterii 2019

CALENDARUL ADMITERII 2019

Ciclul de studii universitare

Perioada
de înscriere
Afişarea
rezultatelor
Termen depunere
diplomă în original
Afişare rezultate finale
Taxa de înscriere* Taxa de şcolarizare
Licenţă 10 – 25 iulie 2019 26 iulie 2019 29 iulie – 2 august 2019
2 – 6 septembrie 2019
8 septembrie 2019 100 RON 3500 RON
Licenţă 9 -19 sept 2019 20 sept 2019 24 septembrie 2019 24 septembrie 2019 100 RON 3500 RON

Metoda de selecţie

Metoda de selecţie este de tip CONCURS DE DOSARE. Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:

MA = MBac

unde:
MBac: media obţinută la examenul de bacalaureat

Condiții speciale de admitere

Sunt admişi:

 • fără concurs – premianţii (locurile I, II, III şi menţiune) la olimpiade naţionale/internaţionale la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau Tehnologia Informației, precum şi la profilul Tehnic-Electric la una din calificările Tehnician electronist sau Tehnician de telecomunicaţii.
 • cu bonificaţie de 1 punct la media finală – candidaţii care au fost distinşi cu diploma „Procopiu” la fazele naţionale din ultimii doi ani a Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”.

Candidaţii admişi la mai multe universităţi şi/sau facultăţi vor depune opţiunea lor de a urma cursurile Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în regim subvenţionat de stat, prin prezentarea actelor de studii în original până la data de 6 septembrie 2019 pentru sesiunea iulie 2019, respectiv până la data de 24 septembrie 2019 pentru sesiunea septembrie 2019. Cei care nu şi-au precizat opţiunea până la aceste date vor fi declaraţi respinşi la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele respective de admitere.

Actele necesare pentru înscriere*:

 • cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii, la sediul facultăţii) | exemplu de model completat
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau în copie conformă cu originalul pentru candidaţii care au depus actele originale la o altă facultate, respectiv pentru studenţii care vor să urmeze a doua facultate/specializare). Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019 pot depune, în locul diplomei de bacalaureat, Adeverința de promovare a examenului de bacalaureat, în original sau copie conformă cu originalul. În acest caz diploma de bacalaureat va fi depusă până la termenul limită pentru actele în original.
 • foaia matricola, în original (sau în copie conformă cu originalul pentru candidaţii care au depus actele originale la o altă facultate) – opțional
 • certificatul de naştere în copie conformă cu originalul
 • cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii, la sediul facultăţii) | exemplu de model completat
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau în copie conformă cu originalul pentru candidaţii care au depus actele originale la o altă facultate, respectiv pentru studenţii care vor să urmeze a doua facultate/specializare). Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019 pot depune, în locul diplomei de bacalaureat, Adeverința de promovare a examenului de bacalaureat, în original sau copie conformă cu originalul. În acest caz diploma de bacalaureat va fi depusă până la termenul limită pentru actele în original.
 • foaia matricola, în original (sau în copie conformă cu originalul pentru candidaţii care au depus actele originale la o altă facultate) – opțional
 • certificatul de naştere în copie conformă cu originalul
 • cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii, la sediul facultăţii) | exemplu de model completat
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau în copie conformă cu originalul pentru candidaţii care au depus actele originale la o altă facultate, respectiv pentru studenţii care vor să urmeze a doua facultate/specializare). Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019 pot depune, în locul diplomei de bacalaureat, Adeverința de promovare a examenului de bacalaureat, în original sau copie conformă cu originalul. În acest caz diploma de bacalaureat va fi depusă până la termenul limită pentru actele în original.
 • foaia matricola, în original (sau în copie conformă cu originalul pentru candidaţii care au depus actele originale la o altă facultate) – opțional
 • certificatul de naştere în copie conformă cu originalul
 • cartea de identitate, în copie xerox și în original, pentru legitimare
 • adeverinţă medicală | extras din Procedura de admitere licență TUIASI: „adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii.
 • adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) 
 • diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată 
 • un dosar plic 
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere sau actele stabilind excepţia de plată

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: copiii personalului didactic (adeverința trebuie vizată de către Inspectoratul Școlar Județean), copiii orfani de ambii părinţi, candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. În cazul studiilor de masterat, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii ce au obţinut premii sau menţiuni la faza naţională a concursurilor de specialitate (CIA, SCS, TIE) sau au trecut de prima fază a selecţiei internaţionale la concursuri internaţionale de profil. Candidaţii vor prezenta în aceasta situaţie acte doveditoare din partea cadrelor didactice îndrumătoare.